South African Drug & Toxicology Information Trust
Suid Afrikaanse Geneesmiddel & Toksikologie Inligting-Trust

A 24-hour, seven day a week, independent drug & toxicology information service
‘n 24-uur, sewe dae per week, geneesmiddel & toksikologie inligtingsdiens


 
 

About our Services:

Services Included:

 

Rakende ons Dienste:

Dienste Ingesluit:

Drug information

 • Drug interactions, side effects, efficacy, contra-indications and new developments
 • Therapeutic advice (choices of appropriate drugs)
 • Therapeutic drug monitoring/advice concerning dosages
 • Prescription planning in collaboration with the attending physician concerning the most appropriate choices of drugs in e.g. patients with multi-organ pathology or other complicating factors
 • Choices of drugs for prescription in specific patient groups or medical conditions such as porphyria, pregnancy and epilepsy, or in cases of specific drug allergies

Geneesmiddelinligting

 • Geneesmiddel-interaksies, newe-effekte, effektiwiteit, kontra-indikasies en nuwe ontwikkelings.
 • Terapeutiese konsultasies (keuses van toepaslike geneesmiddels)
 • Terapeutiese geneesmiddelbeheer/advies ten opsigte van doserings
 • Voorskrifbeplanning saam met die behandelende geneesheer in byvoorbeeld pasiënte met multi-orgaan patologie of ander kompliserende faktore
 • Geneesmiddelkeuses vir voorskryf in spesifieke pasiëntgroepe of mediese toestande byvoorbeeld porfirie, swangerskap en epilepie, of pasiënte met spesifieke geneesmiddelallergieë


Toxicology Information

 • Advice on the management of cases of poisoning or suspected poisoning
 • The following substances are commonly implicated: Drugs, household products, envenoming, plants, industrial products, agricultural products
 

Toksikologie Inligting

 • Advies ten opsigte van die hantering van gevalle van vergiftiging of vermoedelike vergiftiging
 • Die volgende substanse is algemeen betrokke: Geneesmiddels, huishoudelike produkte, insek- en slangbyte, plante, industriële produkte en landbouprodukte

Value of the service:

Timely consultation may, among others, restrict the following:

 • Complications due to drug therapy or preventable complications due to poisonings or the management of poisoning
 • Frequency and duration of hospitalisation / stay in intensive care units
 • Medico-legal investigations
 • Ensuing costs
 

Voordele van die diens:

Tydige konsultasie mag onder andere die volgende beperk:

 • Komplikasies te wyte aan geneesmiddelterapie of voorkombare komplikasies te wyte aan vergiftiging of hantering van gevalle van vergiftiging
 • Die frekwensie en duur van hospitalisasie / verblyf in intensiewe sorg eenhede
 • Medies-geregtelike ondersoeke
 • Voortspruitende koste

Access to this service

Subscribers to this service secure drug and toxicology “peace of mind” through a nominal monthly subscription fee.

Subscription Details:

Who may subscribe:

All:

 • Medical practitioners up to super-specialist level
 • Pharmacists
 • Psychologists
 • Nursing personnel
 • Related professionals and organisations

How to subscribe:

By simply completing the debit order instruction form,
available on the web site, and sending it to the postal address
included.

Please follow up if receipt of the form was not acknowledged within 30 days.

 

Toegang tot die diens

Ingeskrewe lede van die diens verkry geneesmiddel en toksikologie “gemoedsrus” deur ‘n nominale maandelikse inskrywingsfooi.

Aansluitingsbesonderhede:

Wie mag aansluit:

Alle:

 • Mediese praktisyns, tot op superspesialis vlak
 • Aptekers
 • Sielkundiges
 • Verpleegkundiges
 • Verwante beroepslui en organisasies

Hoe om aan te sluit:

Deur slegs die debietorder-instruksie vorm, beskikbaar op die webtuiste, te voltooi en dit na die posadres wat ingesluit is te versend.

Volg asseblief op indien ontvangs van die vorm nie bevestig is binne 30 dae nie.

Included in the subscribed service:

 • 24-hour access to the service
 • All consultations concerning cases of acute poisoning or suspected poisoning
 • Consultations concerning drug therapy which can reasonably be dealt with in a 30 minute period per consultation

Extended consultations

For extended consultations (e.g. requiring the compiling of reports, drug policy development and medico-legal consultations in this field), a favourable hourly fee for subscribers will be negotiated in advance.

 

Die ingeskrewe diens sluit in:

 • 24-uur toegang tot die diens
 • Konsultasies betreffende alle gevalle van akute vergiftiging of vermoedelike vergiftiging
 • Konsultasies met betrekking tot geneesmiddels wat redelikerwys binne die bestek van 30 minute per konsultasie afgehandel kan word

Verlengde konsultasies

Vir verlengde konsultasies (byvoorbeeld die opstel van verslae, geneesmiddelbeleid-ontwikkeling en medies-geregtelike konsultasies in hierdie veld), sal ‘n gunstige uurlikse fooi vir ingeskrewe lede vooraf gemedieer word.
IT 2223 / 2000

SAGTI / SADTI

Bloemfontein Medi-Clinic
Kellner street / -straat
BLOEMFONTEIN
9301

P O Box 7761
BLOEMFONTEIN 9300
REP. OF SOUTH AFRICA

Tel:  +27 (051) 444 3015
Fax: +27 (051) 444 3012
Cell: +27 083 440 1480
Cell: +27 082 783 7958

nyda@sagti.bfnmcc.co.za
karl@sagti.bfnmcc.co.za


Home
|
Services
|
Drug information |
About our Practice
|
Debit order form
|
Debietorder vorm